Sunday, December 5, 2021
Home > Women Nutrition > Zëvendëspresidentja E Amerikes Ne Nje Bisedë Telefonike Me Vjosa Osmanin – Kjo Qe U Fol Po Habitë Gjithe Qytetaret

Zëvendëspresidentja E Amerikes Ne Nje Bisedë Telefonike Me Vjosa Osmanin – Kjo Qe U Fol Po Habitë Gjithe Qytetaret

Harris flet me Osmanin në telefon, e falën,deron për mikpritjen e af ga,nëve.Presidentja Vjosa Osmani ka zhvilluar sot një bisedë tele,fonike me zëvendës,presidenten e SH BA-së Kamala Ha rris.Partneriteti i shkëlqyeshëm mes të dyja vendeve dhe raportet e veç,anta ndërmjet Kosovës dhe SH BA-ve ishin në qendër të kësaj bisede.

Osmani i ka shprehur zëvendës,presidentes ame rik,ane mirënjohjen e përhershme të popullit të Kosovës për mbështetjen e vazh,dueshme nga SH B,A-të dhe ka ritheksuar se SH B,A-të mbeten partner kryesor strategjik i vendit tonë në procesin e kon,solidimit të shtetësisë.

Palët diskutuan dhe për situatën me p jandem,ijnë, me ç’rast Osmani i falën,deroi dhe njëherë SH BA-të dhe pre sidentin Jo e Bi den për dona,cionin prej mbi 500.000 v jak,sijnash. Ajo tha që një veprim i tillë e ka vulosur edhe njëherë miqë,sinë e pa,lëkundshme në mes të dy vendeve tona, si dhe është dëshmia më e pastër e për,krahjes së parreshtur të SH B,A-ve për vendin tonë.Zëvendës,presidentja Harris theksoi se SH B,A-të janë thellësisht mirënjohëse ndaj Kosovës për bashkë,punimin e ngushtë dhe gatishmërinë e bujarinë e treguar për mik,pritjen e mijëra qytetarëve af ga,në.Ajo shprehu po ashtu mirë,njohjen e Administratës Bi den për mbështetjen e Kosovës në këtë mision dhe ri,theksoi lidhjen personale dhe të thellë midis Admini,stratës Bi den dhe popullit të Kosovës. Gjatë bisedës, Ha rris përcolli falënderimin e saj të përzemërt për organizimin e ce,remonisë nga ana e presidentes Osmani për dhënien e Medaljes Presidenciale për Sundim të Li gjit për të ndjerin Jos eph Robin ette “Be au” Bi den III.

Në këtë shkëmbim të parë ndërmjet të dy li,dereve, Osmani shfrytëzoi rastin që edhe njëherë ta urojë Ha rris për emërimin në pozitën e dytë më të lartë shtetërore. Ajo theksoi se fitorja e ekipit Bi den-Ha rris nuk është një fitore vetëm për Am eri,kën, por për gjithë botën demokratike. Tutje, ajo theksoi se emërimi i Ha rris si zëvendës,presidente e parë grua e SH BA-ve, si dhe shembulli i dhënë prej saj, do të mbeten të shë,nuara si moment lavdie në historinë tonë moderne.Pre,sidentja kosovare e ftoi zëvendës,presidenten ame rika,ne ta vizitojë Republikën e Kosovës për t’i parë për nga afër sukseset tona të për,bashkëta. Të dy lideret u pajtuan që të takohen person,alisht së shpejti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *