Saturday, December 4, 2021
Home > Women Nutrition > Kush janë ministrat që dalin te përgjimet e Rezart Taçit? Artan Hoxha bën deklaratën e fortë

Kush janë ministrat që dalin te përgjimet e Rezart Taçit? Artan Hoxha bën deklaratën e fortë

Gazetari inve.stigativ Artan Hoxha ka he.dhur më shumë dritë nga do.sja me pro.vat që S.P.A.K ka ku.n.dër ish-bos.it të naf.tës Rezart Taçi, i cili është shpa.ll.ur në kë.rkim për pa.strim parash, ndërkohë që kunati dhe tru.pro.ja i tij janë pas he.kurave në Tiranë dhe mbi 18 milionë euro janë sek.uestruar.

“Në Korrik nga një bankë e Liechtensteinit është hapur një llogari në Tiranë në emër të llogarit të italianit dhe është xhiruar valuta, mbi 18 milionë euro. Mos ga.boj ka qenë “Alfa Bank”, që njoftoi Drejtorinë e Pastr.imit të Parave që sinja.lizoi S.P.A.K-un. Ngja.rjet kanë nisur që në Korrik” tha ai.

Artan Hoxha u shpreh pes.imist që biznesmeni mund të do.rëzohet, sikur pa.ralajmëroi pak ditë më parë në “ABC”. “Po ka fi.kur telefonat. Që ne të kishim një çë.shtje të plotë që ngr.enë besimin te pu.bliku, që sikur u bashkëpunua me italianët, të ishte edhe ai aty dhe jo të bëhet kjo loja me avokatë. Në momentin që paratë u konstatuan në Shqipëri, njerëzit e përf.shirë” tha ai.

Gazetari Hoxha foli edhe për përgjimet e Rezart Taçin me kunatin, trup.rojën në Shqipëri dhe miqtë italianë. Sipas Hoxhës, italianët u mas.htruan dy herë dhe për t’i gë.njyer u f.utën në lojë edhe emrat e disa mini.st.rave të qev.erisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *