Monday, November 29, 2021
Home > Women Nutrition > Nga SHBA Vjen Thirrja E Drejtpërdrejt Ndaj Albin Kurtit: Keni Kujdes, Kurrë Mos E Pranoni Kete

Nga SHBA Vjen Thirrja E Drejtpërdrejt Ndaj Albin Kurtit: Keni Kujdes, Kurrë Mos E Pranoni Kete

Pro.fesori në Universitetin e Nju Jorkut, Alon Ben Meir, në një intervistë, thotë se Asociacioni i komunave serbe me kompetenca ekzekutive është në dëm të Kosovës, prandaj su.gjeron Kurtit që të rezistojë dhe të mos e pranojë të njëj.tin.

Gjithashtu, ai thotë se Serbia duhet të ndjek shem.bullin e Gjermanisë dhe të pranojë krlmet kundër njerëzimit, pasi gjencidi i Serbisë në Kosovës është i pamo.hueshëm.

Në këtë linjë, Ben Meir thotë se ashtu si e vendosi, Vuçiq du.het të largojë edhe pllakatën me emrin e Ratko Mlladiqit në një rrugë në Beograd.

Profesori Ben Meir deklaroi brenda territorit të Kosovës nuk mund të ke.të Asociacion të komunave me pushtet ekzekutiv pasi një gjë e tillë do t’ia lejonte Serbisë të ketë fuqi ekze.kutive mbi këto komuna.

Sipas tij, kjo do të nënkuptonte dhënie e një territorit të Kosovës Ser.bisë. Ben Meir shton se Kurti duhet t’i rezistojë Asociacionit të komunave me shum.icë serbe, nëse i njëjti synon të fitojë fuqi ekzekutive, e ku Serbia do ta mbi.këqyrte atë lloj fuqie.

Ben Meir: Kurti nuk duhet ta pranojë Aso.ciacionin me kompetenca ekzekutive

“Mendoj se Kurti ka plotësisht të dre.jtë. Nuk mund të kemi Asociacion të komunave me pushtet ekzekutiv, sepse një gjë e tillë do t’ia lejonte Serbisë të ketë fuqi ekze.kutive mbi këto komuna. Kjo do të nënkuptonte dhënie të këtij territori Serbisë. Ne nuk duam të kemi ndryshime terri.toriale. Prandaj, në pikëpamjen time, Kurti duhet t’i rezistojë Asociacionit të komunave me shumicë serbe, nëse i njëjti synon të fitojë fuqi ekzekutive, ku Serbia do ta mbi.këqyrte atë lloj fuqie. Që do të nënkuptonte se ata do ta kontrollonin atë territor për që.llimet e veta. Por, çdo Asociacion normal mes dy vendeve, mund të sjell nor.malizim të marrëdhënieve mes dy palëve, edhe pa fu.qinë ekzekutive që do t’i jepej Serbisë mbi këto komuna. Kjo është e mundshme. Nuk do të thotë se duhet të jetë e tëra ose asgjë, por mund të jetë një lloj marrëdhënie e tillë, e cila do të si.guronte se Serbia nuk do të ketë fuqi ekze.kutive në këto komuna”, ka thënë ai.

Profesori i njohur amerikan, ka ko.mentuar edhe paralajmërimet e Qeverisë së Kosovës lidhur me padinë për gjencid ndaj Serbisë.

Ai propozoi që Serbia të ndjek shem.bullin e Gjermanisë për krlmet ndaj njerëzimit, së pari të pranojë këto krlme, e pastaj t’i dënojë për.gjegjësit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *