Tuesday, November 30, 2021
Home > Women Nutrition > MINUTA E FUNDIT/ DHIMBJE E MADHE per gjithe Kosoven – “Amerika pritet t’i tërheqë trupat e saj nga Kosova”

MINUTA E FUNDIT/ DHIMBJE E MADHE per gjithe Kosoven – “Amerika pritet t’i tërheqë trupat e saj nga Kosova”

Shumë shpejt Amerika pr,itet t’i tërheqë tru,pat e saj nga Kosova”, Shala ironizon me opo,zitën.Njohësi i çështjeve politi,ke Krenar Shala me anë të një shkrimi në Facebook ka iron,izuar me op,ozitën, pasi pati reagime të shumta lid,hur me rapor,timet se Qeveria Kurti është tërhe,qur nga vendosja e reciproc,itetit ndaj Serbisë,

sikurse që kishin premt,uar në fushatën zgjedhore në zgje,dhjet e fundit.Ai duke ironizu,ar ka thënë se pas këtij vendimi të Kurtit, shumë shpejt Amerika pritet t’i tërheqë trupat e saj nga Kosova.

Shumë shp,ejt Amerika pritet t’i tërheqë tr,upat e saj nga Kosova për shkak se Albin Kurti po refuz,on me e vendosë recipr,ocitetin”, ka shkruar Shala në Facebook, përcjell “Bota sot”.Nd,ryshe, ministrja e Industrisë, Ndërmarrë,sisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, ka reaguar në lidhje me tërheqjen e recipr,ocitetit ndaj Serbisë.Ajo ka sqaruar se deklar,ata e saj është keq,inter,pretuar, pasi ajo nuk ka dekla,ruar se rec,iprocit,eti nuk është zgj,idhje e pro,blem,eve, por se nuk ka dashur që t’i vend,osim menjëherë masat e rec,iprocit,etit me Serbinë.Postimi i plote me poshte:

https://www.facebook.com/krenar.shala/posts/10159575322758169

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *