Saturday, December 4, 2021
Home > Women Nutrition > Të gjithë në pritje të kufijve, por B.E-ja tani sapo morri Vendimin e Papritur…

Të gjithë në pritje të kufijve, por B.E-ja tani sapo morri Vendimin e Papritur…

Shq.etësimi mbi përhapjen e varianteve të reja të k0r0navir.usit, detyron Bashkimin Eu.ropian të shtr.ëngojë masat e udhëtimeve. Kufijtë e brendshëm mbeten të hapur, por lë.vizjet jo të domosdoshme nuk këshillohen…

Gjithashtu, pikat e nxehta të infe.ktimeve brenda unionit do të kategorizohen si “zona të ku.qërremta” dhe udhëtarët që do të vijnë prej andej do t’u nënshtrohen t.esteve dhe kar.antinës..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *