Saturday, December 4, 2021
Home > Women Nutrition > Mjekun e zë gjumi në sallën e ope.racionit, ja shkaku

Mjekun e zë gjumi në sallën e ope.racionit, ja shkaku

Personi në foto është një kirurg ki nez të cilin e kishte zënë gjumi në sallën e op erac io nit.

Emri i tij është Sh an B jing, ai brenda kësaj dite i kishte bërë gjashtë nd ër hy rje kir ur gjikal e pa ndë rpre rë duke i kaluar mbi 20 orë në sallën e op era cio nit, në sp italin në të cilin edhe punon në regjionin e Kuit shusë në juglindje të Kin ës.

Pasi i kishte kryer me sukses pesë nd ërh yrje kir urgji ke, duke u përgatitur për të shkuar në shtëpi, u dëgjua alarmi i ndihmës së shpejtë e cila kishte sjellë me vete një njeri i cili e kishte hu mbur krahun e tij në makinën e p re rjes së mishit.
Shpejt Sh an Bj ing veshi mantelin e gjelbërt për tu kthyer sërish në sallën e ope ri mit, ndë rh yrje e cila zgjati jo më pak se 8 orë, në përpjekje për t’ia kthyer pacientit krahun e tij.

Pasi e kreu ope rimin, ai u ul pranë pacientit të tij duke ia mbajtur krahun e tij lart që t’i mundësohet qarkullimi i g j,ak ut në të dhe për të ev ituar ndonjë l ën dim të mundshëm!

Rraskapitja e tepërt e bëri mjekun që ta kaploj gjumi në sallë, e kolegët e tij e kishin shfrytëzuar këtë rast për ta fotografuar atë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *