Saturday, December 4, 2021
Home > Women Nutrition > Paralajmëron Saimir Kodra: Do nxjerrim gjëra të tmerrshme për spitalet Covid

Paralajmëron Saimir Kodra: Do nxjerrim gjëra të tmerrshme për spitalet Covid

Ditën e djeshme emi si oni “St op” pu blikoi një rast skan daloz korru psioni në spitalin Covid 2. Vajza e një zonje 55-vjecare, e cila humbi bete jën me Covid pas 28 ditësh luf te me këtë sëm undje, deno ncoi fak tin, se një sanitare e këtij spitali, Tire Alldervishi, duke u hequr si infe rmiere, i ka marrë rreth 8 mili onë lekë të vjetra për shër bimet ndaj nënës së saj.

Nga ky den oncim ka pasur rea gime. Drej tuesit e emis ionit “St op”, Saimir Kodra dhe Gentian Zenelaj, publ ikuan këtë të mërkurë reag imet e perso nazheve të ndryshëm pub likë. Megjithatë qëlli misht ata nuk pub likuan asnjë re agim të politikanëve

Jo rastësisht nuk u morëm, sepse për shkak tua jin të njërit apo tjetrit është kjo sit uatë që është sot. Në një emër ues të përba shkët jeni të gjithë faj torë pjesë e Tires, nga i pari tek i fund it. Me ref ormat tuaja keni lënë në p unë Tiren, ose keni f utur si Tirja në punë. I bëj ap el atyre që kanë qo ftë edhe një mesazh të vet ëm që vërt etojnë që i kanë marrë 100 mijë lekë, 50 Euro ose 50 mijë lekë m’i dërgoni dhe m’i sill ni sepse është mom enti që ta god asim fort si fe nomen. Do kemi akoma njerëz të afërt që duhet të sht rohen nëpër sp itale. Janë njerëz që gëlo jnë aty për ditë. Patjetër ka edhe n jerëz të nde rshëm që nuk dua t’i nga tërroj me këtë punë”, tha Kodra.

Ai paral ajmëroi se emis ioni “St op” është në rru gë e sipër për të fak tuar disa ras te të tjera denon cimesh në spitalet Covid.

“Jemi në rrugë e sipër për të fak tuar gjëra të tjera po aq të tme rrshme. Një ndër to është sot që th jesht për të futur telef onin brenda do 50 mijë lekëshin vetëm ro ja. Tjetra, të gjitha po i them ll afe, do Z oti do të më vijnë me fa kte dhe pr ova. U ka vde kur i af ërmi në datën 6 për shemb ull, dhe ve tëm në datën 7 apo 8 u merr nin para dhe il açe që të shpë tonte jeta e të afërmve të tyre ndërkohë që ai kishte ndërr uar jetë. Do Zo ti, lu tuni që njerëzit që kanë këto mat eriale të kenë gux imin dhe t’i sjellin jo vetëm për mua, për emis ionin apo ku shedi çfarë, por t’i larg ojmë njëherë e mirë këta njer ëz të shë mtuar, këta njerëz të pis ët. Janë njerëz të pi sët, nuk janë mjekë, nuk janë infe rmierë, nuk janë she fa pavij onësh, nuk janë drej torë, nuk janë as… që të mos e them sh qip fare”, tha Kodra.

Ndërkohë të martën në mbrëmje, “S top” pub likoi komun ikimet mes vajzës së të ndj erës dhe pun onjëses së spi talit “Shefqet Ndroqi” që tregonin qartë abu zimin me det yrën në spital dhe paz arin me j etën e pa cientes. E nd jera ishte ank uar, se Tirja i ka he qur bukën, ujin dhe nuk e ka ndërruar, për shkak se të gjitha nev ojat pers onale, ajo detyr ohej t’i kr yente në krevat.

Min istria e Shëndet ësisë dhe Mbro jtjes Soci ale lëshoi një dek laratë, ku dën oi me fo rcë veprimin e pali gjshëm dhe kor ruptiv, të sani tares së spi talit “Shefqet Ndroqi”. Gjatë ditës së mërkurë ka rea guar edhe vetë Spit ali Uni versitar “Shefqet Ndroqi”, duke shk arkuar sani taren dhe dën uar ak tin e saj.

Ndërkohë paraditen e të mërkurës është arrestuar sanitarja 58-vjeçare Tire Alldervishi, që i mori qytetares 8 milionë lekë për t’i shpëtuar nënën nga koronavirusi, por që e kishte lënë të vdiste, duke mos i dhënë as bukë e as ujë.

Po ashtu Prokuroria e Tiranës ka deklaruar se po vijon hetimet për të zbuluar nëse kemi të bëjmë me një rast sporadik, apo me një skemë të mirëfilltë përfitimi në kurriz të të sëmurëve me Covid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *