Sunday, December 5, 2021
Home > Women Nutrition > Këto janë fjalët e Isa Mustafës, Për Koalic.ionin me Albin Kurtin..

Këto janë fjalët e Isa Mustafës, Për Koalic.ionin me Albin Kurtin..

Kryetari i LDK, Isa Mustafa dekl.aroi se nuk e përj.ashton mundësinë e një qeve.risje me Vetëvendosjen, madje dhe me Albin Kurtin si kryem.inistër.

“Ka njerëz që me.ndojnë se një qeverisje me VV është e mun.dshme. Një qeverisje me VV nuk është e pamun.dur. Ne do dëshironim ta kishim kryemin.istrin, por mbetemi të hapur që nesër të fla.sim edhe me Vetëvendosjen dhe subje.kte të tjera,” tha Mustafa.“

Do doja që qeverisja LDK-VV të vazh.donte, por jemi larg besi.mit reci.rok”, tha ai.“Ne si LDK kemi ga.buar kur kemi vendosur vija të ku.qe për sub.jektet e tjera, pasi nuk e kemi situ atën si në Tiranë ku janë dy parti të mëdha,” tha ai, duke shtuar se në Kosovë nuk merret dot shumica pasi 20 vende në parla.ment janë për pakicat.

“Bashkëqev.erisjen e men.dojmë si një çështje të bash këpunimit në fusha që i mendojmë se janë elem.entare dhe shumë të rënd.ësishme për Kosovën,” tha ai.“Por nuk e kemi diskutuar me VV. Ka pasur këmbë.ngulje nga zoti Haradinaj që të jetë kandi.dat dhe që ta për.krahim,” tha Mustafa. Sipas tij, çështja e presidentit do të rishto.het për disk.utim, por do jetë e vështi.rë gjetja e kons.ensusit për vot.im që në raundin e parë.“Tani për tani e përjashtoj si mund.ësi që të jem si kan.didat si president për shkak të gjendjes sime. Ne si LDK kemi kuad.ro që mund ta bëjnë këtë punë me përgjegjësi të plotë,” tha Mustafa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *